Om oss

PEFC:s skogscertifieringssystem fördelas ansvaret för pågående verksamhet till den som har bäst förutsättningar
att skapa önskade resultat. I det svenska skogsbruket, där merparten av skötselåtgärderna inte utförs av skogsägarna själva, blir skogsentreprenörerna nyckelgruppen som oftast avgör resultatet.

PEFC-standarden har utgått från verkligheten och certifierar, utöver skogsägaren, även de entreprenörer som utför arbeten
åt skogsägare och andra uppdragsgivare. Sedan 2004 verkar ECSkog som specialiserat företag för gruppcertifiering av skogsentreprenörer. Vi arbetar, utan andra sidointressen,
med de frågor som genom certifieringsstandarden är knutna
till entreprenörscertifieringen.

Vår viktigaste verksamhet är mötena med skogsentreprenörer över hela landet. Vi har därför byggt upp ett nätverk av kvalificerade internrevisorer i alla landsdelar. Med deras lokalkännedom, ECSkogs administrativa stödfunktioner och kunskapsnätverk, är vår ambition att revisionsmötena inte
bara skall vara en standardkontroll, utan även bli ett utbildnings- och inspirationsmöte för entreprenadföretagen.

Erfarenheterna från fältarbete använder vi i arbetet med ständiga förbättringar, med ambitionen att våra samlade erfarenheter skall bidra till att utveckla svenskt skogsbruk i certifieringsstandardens anda.