Bra att veta

Minst hälften av certifieringreglerna styrs av lagar och andra krav, utanför certifieringsstandarden!

På första raden i entreprenörscertifieringsstandarden står att man skall följa svensk lag. Den regeln ger ensam flera regler att hålla ordning på, än resten av standarden. Det gäller exempelvis regler i arbetsmijölagstiftningen, miljöbalken, skogsvårdslagen, ADR-reglementet och trafiklagstiftningen, med mera. På denna sida försöker vi ge mera information om dessa regelverk, och hjälp att följa dem. Du som är certifierad genom ECSkog har tillgång till Regelrätt Skogsbruk, via fliken "Logga in". Logga in med det lösenord du fick med certifieringsdekalerna. Där finns en aktuell sammanställning över alla regelverk som berör skoglig verksamhet.

Saknar du ditt lösenord, skicka e-post till va@ecskog.se. Ange företagets namn och bevisnummer eller organisationsnummer, så får du nytt lösenord.

Nya regler för motorsågar infördes 1/12 2013

Ladda ned  motorsågsreglerna HÄR!

Av reglerna framgår vilken skyddsutrustning som skall användas, månatlig kontroll av sågarna och utbildningskrav för användarna. Viktigaste förändringen är den sanktionsavgift som införs från 1/1 2015, om motorsågsarbete utförs av personer som saknar utbildning. Arbetsgivaren får då betala 10 000 kr per arbetstagare utan formell utbildning.

Risken för körskador är ett ständigt problem i skogen

Det svenska skogsbruket har tagit fram en gemensam policy för att minimera körskador i avverkningsarbete. Läs och begrunda!
Ladda ned skogsbrukets Körskadepolicy
Ladda ned målbild för körning i skogsmark
Framme vid väg skall virket läggas upp på ett trafiksäkert sätt!

Hur virket skall läggas upp finns beskrivet i avlastningsinstruktionen!
Ladda ned och läs om virkesupplag vid allmän och enskild väg!

Nya regler gäller för hantering av miljöfarligt avfall, sedan 2012.

Ni som har gjort anmälan om transport av avfall i egen verksamhet enligt de gamla reglerna, som tillät 400 liter olja per år, måste nu söka tillstånd, om ni transporterar mera än 100 liter per år. Klicka här för mera information!
Har du frågor så ring gärna!

Använd rätt hydraulolja!

Certifierade entreprenörer använder hydraulvätska som uppfyller kraven i Svensk standard SS 15 54 34 "miljöanpassad". Dessa finns på den s.k. SP-listan.

Ladda ned SP-listan här!

Tips på användbara appar

Svevias säkerhetsapp - en app för tryggare ensamarbete. Genom appen larmas dina kollegor om det hänt dig något.
http://svenska-apps.se/iphone-ipad/tillbehor/svevia-sakerhetsapp-dtoqrdp.html

KTrans - en app för snabb och lättanvänd transformation av koordinater mellan olika koordinatsystem i olika regioner.
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.mirakel.ktrans&hl=sv

SGU - Geokartan är en applikation som snabbt och enkelt förser dig med information om berg, jord och grundvatten i Sverige. Går även att utläsa fastighetsgränser.
https://www.sgu.se/produkter/kartor/mobilappar/

Prevent - checklista som vänder sig till den som arbetar i skogen och är ett stöd för att lättare upptäcka risker innan ett nytt arbete påbörjas.
http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetsmiljoarbete/riskbedomning/

Röda korset - Första hjälpen app
http://www.redcross.se/engagera-dig/vara-kurser/forsta-hjalpen/