Bra att veta

Minst hälften av certifieringreglerna styrs av lagar och andra krav, utanför certifieringsstandarden!

På första raden i entreprenörscertifieringsstandarden står att man ska följa svensk lag. Den regeln ger ensam flera regler att hålla ordning på än resten av standarden. Det gäller exempelvis regler i arbetsmijölagstiftningen, miljöbalken, skogsvårdslagen, ADR-reglementet och trafiklagstiftningen med mera. På denna sida försöker vi ge mer information om dessa regelverk, och hjälp att följa dem. Du som är certifierad genom ECSkog har tillgång till Regelrätt Skogsbruk via Mina sidor.  På Regelrätt Skogsbruk finns en aktuell sammanställning över alla regelverk som berör skoglig verksamhet.
 

Systematisk arbetsmiljöarbete / riskbedömning

Arbetsmiljö är viktig för dig som skogsentreprenörer. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar du en bra arbetsplats för dina anställda. Samtidigt ger det dig som skogsentreprenör bättre struktur och ökar möjligheterna till att förbättra din lönsamhet.

Tips och råd gå in på länken nedan.

https://sam.skogsentreprenorerna.se/ 


Risken för körskador är ett ständigt problem i skogen

Det svenska skogsbruket har tagit fram en gemensam policy för att minimera körskador i avverkningsarbete. Läs och begrunda!
Ladda ned skogsbrukets Körskadepolicy
Ladda ned målbild för körning i skogsmark
Framme vid väg ska virket läggas upp på ett trafiksäkert sätt!

Hur virket ska läggas upp finns beskrivet i avlastningsinstruktionen!
Ladda ned och läs om virkesupplag vid allmän och enskild väg!

Nya regler gäller för hantering av miljöfarligt avfall, sedan 2012.

Ni som har gjort anmälan om transport av avfall i egen verksamhet enligt de gamla reglerna, som tillät 400 liter olja per år, måste nu söka tillstånd om ni transporterar mera än 100 liter per år. Klicka här för mer information!
Har du frågor så ring gärna!


Använd rätt hydraulolja!

Certifierade entreprenörer använder hydraulvätska som uppfyller kraven i Svensk standard SS 15 54 34 "miljöanpassad". Dessa finns på den s.k. SP-listan.

Ladda ned SP-listan här!


Tips på användbara appar

Svevias säkerhetsapp - en app för tryggare ensamarbete. Genom appen larmas dina kollegor om det hänt dig något. https://www.svevia.se/projekt/innovation-utveckling/svevias-sakerhetsapp


SGU - Geokartan är en applikation som snabbt och enkelt förser dig med information om berg, jord och grundvatten i Sverige. Går även att utläsa fastighetsgränser. https://apps.sgu.se/kartvisare/


Prevent - checklista som vänder sig till den som arbetar i skogen och är ett stöd för att lättare upptäcka risker innan ett nytt arbete påbörjas.
http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetsmiljoarbete/riskbedomning/
 

Röda korset - Första hjälpen app
http://www.redcross.se/engagera-dig/vara-kurser/forsta-hjalpen/

 

 


Besiktning av IBC-behållare

Här nedan finns länkar till företag som hjälper till med besiktning/täthetskontroller av mobila bränsletankar (IBC-tankar/behållare).

Roos Safety AB

RISE. (Tidigare SMP Svensk Maskinprovning)