Observationer av möjlig avvikelse från PEFC:s certifieringstandard.

Det moderna skogsbruket är högmekaniserat och använder avancerade IT system för planering och informationsöverföring. Men bakom maskinerna och datorerna finns fortfarande människor. I en mänsklig verksamhet uppstår fel och missförstånd. I certifieringssystem är åtgärdandet av fel och ständiga förbättringar grundläggande för verksamhetens utveckling.

Om du misstänker att det finns avvikelser från PEFC-standarden i anslutning till pågående skoglig verksamhet, rapportera i detta formulär eller genom telefonkontakt med någon av revisorerna.

Alla lämnade synpunkter behandlas konfidentiellt, om ni inte anger annat. Ert namn/organisationens namn kommer inte att framgå i rapporter med mera.

Ni måste ange ert namn och hur vi kan kontakta er, vi behandlar inte anonyma synpunkter.

Extern observation

Vad har hänt, orsak?

Vilken/ Vilka skogsföretag/entreprenör/skogsägare är berörda? (företagsnamn och ev. cert nr)

  

 

Var har det hänt? Plats/område? (koordinater eller adress/ort)

  

  

 

Uppgiftslämnare (Namn, mobil och e-post för återkoppling)

  

                                                                

 

Skicka gärna bilder eller dokument som styrker iakttagelserna till info@ecskog.se eller 072-233 55 49.

Era observationer behandlas enligt våra revisionsrutiner för att fastställa vad som hänt. Om det avviker från standardkraven så det medför risker för negativa miljö- och eller produktionseffekter eller försämrad arbetsmiljö. Konstaterade avvikelser åtgärdas sedan av ansvariga aktörer.

Kontrollen av standardefterlevnad sker genom stickprov. Externa observationer därutöver kompletterar revisorernas arbete. Ett komplement som bidrar till att avvikelser upptäcks och åtgärdas ett kännetecken för ett fungerande certifieringssystem.