Om oss

I det svenska skogsbruket där merparten av skötselåtgärderna inte utförs av skogsägarna själva blir skogsentreprenörerna nyckelgruppen.

PEFC-standarden har utgått från verkligheten och certifierar utöver skogsägaren även de entreprenörer som utför arbeten åt skogsägare och andra uppdragsgivare. Sedan 2004 verkar ECSkog som specialiserat företag för gruppcertifiering av skogsentreprenörer. Vi arbetar utan andra sidointressen med de frågor som genom certifieringsstandarden är knutna till entreprenörscertifieringen.

Vår viktigaste verksamhet är mötena med skogsentreprenörer över hela landet. Vi har därför byggt upp ett nätverk av kvalificerade internrevisorer i alla landsdelar. Med deras lokalkännedom, ECSkog:s administrativa stödfunktioner och kunskapsnätverk, är vår ambition att revisionsmötena inte bara ska vara en standardkontroll utan även bli ett utbildnings- och inspirationsmöte för entreprenadföretagen. 

Erfarenheterna från fältarbete använder vi i arbetet med ständiga förbättringar, med ambitionen att våra samlade erfarenheter ska bidra till att utveckla svenskt skogsbruk i certifieringsstandardens anda.