Utbildning

PEFC standardens utbildningskrav

I PEFC:s sociala standard formuleras kompetenskraven för medarbetarna i certifierade företag. Från 16 januari 2024 gäller följande krav:

  • Personal som planerar, leder eller utför skogliga arbeten ska ha för ändamålet adekvat natur- och kulturmiljövårdskompetens genom SYN-kurs i ämnet eller motsvarande.
  • Personal som planerar, leder  eller utför skyddsdikning/dikesrensning och/eller markberedning ska ha kompetens motsvarande SYN-kursen skyddsdikning/dikesrensning repsektive markberedning/markbehandling.
  • Personal som ansvarar för planering och/eller målklassning av ett område inför åtgärd ska ha kompetens i skoglig naturvärdesbedömning i enlighet med SYN eller motsvarande.
  • Skogsbruksplanläggare ska ha kompetens i skogsindelning motsvarande skoglig högskoleutbildning, i skoglig naturvärdesbedömning i enlighet med SYN eller motsvarande och enligt de krav planproducenten fastställer.
  • Personal som kör skördare eller skotare ska ha kompetens i effektiva körsätt innefattande: • minimering av bränsleåtgång • minimering av körskador.
  • För säsongsanställd personal utan skoglig kompetens ska arbetets kvalitet och PEFC-kravens efterlevnad säkerställas genom ledning, tillsyn, utbildning eller på annat sätt.
  • Vid anlitande av skolklasser eller organisationer med ungdomsverksamhet ska den skogliga kompetensen, arbetets kvalitet och PEFC-kravens efterlevnad säkerställas genom ledning och tillsyn av person som uppfyller PEFC:s kompetenskrav för den aktuella skogsbruksåtgärden.
  • Regelbundet återkommande säsonganställd personal förutom plantörer ska efter tre månader uppfylla tillämliga kompetenskrav.

 

Kompetensutveckling inom natur- och kulturmiljövård, skyddsdikning/dikesrensning, markberedning/markbehandling, naturvärdesbedöming och skogsbruksplanläggning ska förnyas vart 5:e år.

 

Övriga kurskrav i PEFC-standarden
Kompetens inom första hjälpen och/eller HLR repeteras vart 3:e år. Transporteras farligt gods ska den som är chaufför genomföra utbildning i ADR-s 1.3 och förnya den vart 5:e år.